Saltar a contidos.
Galego    Castellano-Español
L i m      Libros Interactivos Multimedia

Laboratorio.
Atención: as ligazóns ábrense en novas fiestras.

 

Segunda beta pública de EdiLIM (4.0) para o sistema operativo osX (Mac) : edilim4beta2_osx.zip

Se desexa comunicar erros ou colaborar no desenvolvemento utilice o formulario ou escriba a franmate[@]gmail.com.


Versión 4.0 RC1 (UTF8) para windows: edilim4rc1_win_portable.zip

Versión 3.5 RC1 (no UTF8) para windows: edilim35rc1_win_portable.zip


Primeira beta pública de EdiLIM para o sistema operativo osX (Mac) : edilim331_osx_beta1.zip

Se desexa comunicar erros ou colaborar no desenvolvemento utilice o formulario ou escriba a franmate[@]gmail.com.


Crear un executable :

O obxectivo é producir libros-LIM independentes e que no fagan uso do plug-in flash player. É válido para os Sistemas Operativos Windows, Linux o Mac.

Visite esta guía.

 


Skins, cambio de aspecto:


A partir da versión 3.1 é posible cambiar o aspecto dos botóns de funcións de LIM mediante o uso de skins ( arquivos flash ).
O skin superior (1) permite cambiar a forma dos botóns de axuda, informe, desactivar son e ampliar.
O skin inferior (2) permite modificar o aspecto dos botóns de navegación, comprobación e reproducción de sons.

É posible utilizar só un arquivo de aspecto se inclúe todos os botóns.

O funcionamento.
Un skin contén dúas partes: o deseño e un pequeno código actionscript1 que serve para intercambiar información coa API de LIM

Pode descargar un arquivo de exemplo que contén un skin de aspecto superior e outro inferior, e modificalos segundo os seus desexos ( open source ). [exemplos]

Se vostede crea aspectos para LIM e quere que estean dispoñibles para a comunidade pode envialos a este email: franmate@gmail.com

Necesita Adobe Flash para crear o arquivos.


Actualizacións:
É recomendable utilizar a última versión da contorna LIM porque inclúe correccións de erros e novidades que permiten máis posibilidades na creación dos libros-LIM.
Actualizar EdiLIM: obteña a última versión na sección descargas e troqueo polo ficheiro da versión anterior. Como non precisa instalación o troco é tan doado coma borrar o antogo e copiar o novo.
Libros-LIM: en principio non é necesaria a actualización, pero se o desexa pode substituir o arquivo lim.swf pla versión máis recente.
Lim.exe: Se votede utiliza lim.exe, para actualizalo non necesita descargar de novo os arquivos ou borrar lim.exe , únicamente debe substituir o ficheiro lim.swf que aparece xunto a lim.exe polo máis recente ( que pode obter na sección de descargas ou copiar o que xenera EdiLIM).


Libros a fiestra completa .
As últimas versiones do player flash ( a partires da versión 9) permiten ver os libros-LIM "a fiestra completa", para elo o autor debe activar o botón maximizar na páxina de propiedades de EdiLIM.
Por motivos de seguridade flash desactiva o uso do teclado cando se amosan os scripts "a fiestra completa", isto debe ser tido en conta polo autor, xa queo usuario no poderá escribir textos. Se un libro-LIM non fai uso do teclado,é dicir utiliza exclusivamente o rato, o modo "a fiestra completa" é moi atractivo.

Outra posibilidade é utilizar porcentaxes nas dimensións ao exportar en EdiLIM ( a partires da versión 2.90), escriba 100% e verá como o libro-LIM adáptase ao tamaño da fiestra.


Imaxes en EdiLIM.
Algunhas persoas escriben informando dol erro que ocorre en EdiLIM ao arrastrar imaxes grandes, que non se axustan á fiestra e só se ve unha parte.Por exemplo nas sopa de letras con imaxes.
Non se trata dun erro, se non dun efecto intencionado. Deste xeito se chama a atención do usuario sobre a desproporción da imaxe.

En Internet é importante a optimización dos recursos. Non ten senso utilizar imaxes grandes que logo LIM debe redimensionar, o ideal é adaptar o tamaño ao que se necesita. Sempre é recomendado utilizar un software de tratamento de imaxes , por exemplo Photofiltre permite redimensionar series de imaxes.


Titoriais.
Titoriais  on-line sobre edilim

Exercicios con LIM en Blogger
 http://avalerofer.blogspot.com/2007/05/ejercicios-con-lim-en-blogger.html
 
Jesús Serrano Higueras
http://www.educa.madrid.org/binary/161/Libros%20LIM.swf
http://www.educa.madrid.org/binary/964/Libros%20LIM%202.swf

 Titorial en galego, traducción do anterior por Felo Couto de edugaliza.org
 http://www.edugaliza.org/dsc/imaxes/LIM.swf
 http://www.edugaliza.org/dsc/imaxes/LIM2.swfPlantillas.
Pode elaborar plantillas para facilitar a creación da páxina HTML que soporta o libro-LIM.

No proceso de exportación trócanse as seguintes palabras clave:
[[titulo]] ---> titulo do libro.
[[libro]] ---> nome do arquivo.
[[autor]] --> nome do autor.
[[subtitulo]] --> subtítulo.
[[iden]] --> identificación do autor.
[[cortexto]] --> cor do texto.
[[corfondo]] --> cor de fondo.


Vídeos con LIM .
Desde a versión 2.30 pódense utilizar vídeos en LIM dentro do tipo de páxina "Imaxe e texto", coma se fora unha imaxe. Cuando se muestra un vídeo aparece un panel cos controles comúns (play, pause e stop), unha barra de progreso e os contadores de duración total e tempo de reproducción.

O botón dereito permite agrandar o vídeo.

Se utiliza EdiLIM: arrastre un vídeo desde o almacén de animacións ata o marco de imaxe. Seleccione a casilla "auto" se desexa que o vídeo se inicie ao entrar na páxina.

Se escribe os libros directamente:
<paxina>
<tipo>2</tipo>
<imaxe auto="1" posx="20" posy="20">mi_video.flv</imaxe>
</paxina>
________________________

Para ver un exemplo visite: lua.html  

Enlaces a libros-LIM .
Os libros-LIM pódense enlazar directamente sen necesidade de utilizar unha páxina HTML.
http//www.educalim.com/demos_es/lim.swf?libro=demo.lim


Extensión lim ou xml.
O libro-LIM é un arquivo XML, pero utilizamos a extensión .lim para identificalo. En determinadas configuracións os servidores sólo permiten utilizar ficheiros con extensións comúns. Se éste é o seu caso simplemente cambie a extensión .lim por .xml e defina de novo o libro no ficheiro HTML. En EdiLIM exporte con extensión XML.

Comunicación co navegador.
LIM envía eventos ao navegador web:

evento: avben ( exercicio correcto)
argumentos: número de páxina.

evento:avmal ( exercicio incorrecto)
argumentos: número de páxina.

evento:entra ( cambio de páxina )
argumento: número de páxina.

Capturando os eventos desde javascript pódese aumentar as posibilidades de LIM con información personalizada, ligazóns a información, etc.


Comunicación co servidor.
LIM pode enviar información ao servidor sobre o comportamento do usuario ( exercicios resoltos, avaliación etc ). No servidor un script deberá ocuparse do procesamento dos datos ( almacenamento, presentación , etc).

Debe comunicar a lim os seguintes parámetros:

icontrol: nome do script que recolle os datos.
id: (opcional) un código de identificación. Este mesmo código é enviado por LIM ao script e pode server para validar-identificar un libro ou usuario.

Exemplo:

<param name="FlashVars" value="libro=libro.lim&icontrol=control.php&id=123456abc"/>
<embed src="lim.swf" FlashVars="libro=libro.lim&icontrol=control.php&id=123456abc" WIDTH="600" HEIGHT="500" align="top" quality="high" bgcolor="#ffffff" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />

Cando o usuario chega á última páxina ou pecha a fiestra de informe, LIM automáticamente envía os datos ao script mediante o método POST.

Estructura dos datos que envía LIM:
ititulo: título do libro.
itime: hora de inicio. Non de envío dos datos.
inota: número de respostas correctas.
inom: identificación do usuario. Texto que se escriba na cabeceira da fiestra de informe.
iid: código de identificación, se foi definido.
iresul: array   ( a1,b1,c1,d1,...............................,an,bn,cn,dn)
donde a: número de páxina   b: tipo de páxina   c: avaliación (0: non realizada 1: correcto 2: incorrecto 3: non avaliable)   d:número de intentos.

Exemplo de recepción dos datos por un script PHP:

<?php
$titulo = $_POST['ititulo'];
$intime = $_POST['itime'];
$resultado = $_POST['iresul'];
$nota = $_POST['inota'];
$nome= $_POST['inom'];
$iden = $_POST['iid'];
.
.
.
?>


Dimensións.
LIM adáptase ao tamaño do contenedor. Por defecto 600 por 500 puntos, pero pode redimensionarse modificando o código HTML da páxina que o conten.
Exemplo LIM ocupando toda a fiestra do navegador:

----------------------------------------------------------
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es"><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>DEMO</title>
<style>
<!--
html, body{
height:100%;
width:100%;
margin:0;
}
//-->
</style>
</head>
<BODY >
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="100%" height="100%" align="top" >
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="movie" value="lim.swf"/>
<param name="quality" value="high" />
<param name="FlashVars" value="libro=previa.lim"/>
<embed src="lim.swf" FlashVars="libro=previa.lim"" width="100%" height="100%" align="top" quality="high" bgcolor="#ffffff" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
</body>
----------------------------------------------------------


Formato de texto.
Nas páxinas que admiten HTML , seleccionando a opción correspondente, é posible formatear o texto utilizando etiquetas HTML, esto permite:

Para ver un exemplo visite: formato.html  

 

EDUCALIM 2006